خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعیفایلهای پیوست
فایلی برای دانلود پیوست نشده است

↑ بالا