خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

اهداف و استراتژی های شرکت عماد عادل 

 

تلاش برای افزایش رضایت کارفرمایان، ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه از طریق شناسایی، اجرا، کنترل فرآیندها و تعیین اهداف شرکت.
ارتقاء جایگاه شرکت در سطح ملی و منطقه ای با رویکرد اجرای پروژه ها به صورتEPC .
اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار با بکارگیری تکنیکهای مهندسی ارزش. 
آموزش مستمر و مداوم به منظور رشد مهارتهای کارکنان و بهبود مستمر فرآیندها و سیستم مدیریت یکپارچه با بهره گیری از استعدادها، خلاقیت ها و نوآوری های کارکنان.
تهیه و تأمین تجهیزات و ماشین آلات کارآمد و به روز معدنی و عمرانی مناسب با نیاز پروژه ها.
تعهد به حفظ سلامتی کارکنان، کاهش حوادث ناشی از کار به همراه حفظ سرمایه مشتریان از طریق شناسایی، ارزیابی، کنترل و هدف گذاری مخاطرات شغلی برای کاهش ریسک حین اجرای پروژه و رعایت قوانین و مقررات کاربردی در این زمینه.
تعهد به حفظ محیط زیست و پیشگیری از آلودگیهای بارز شامل آلودگی آب، خاک و هوا، از طـریق شناسایی، پایش و تعیین اهداف برای جنبه های بارز زیست محیطی در حین اجرای پروژه ها و رعایت قوانین و مقررات کاربردی در این زمینه.
ترویج فرهنگ مشارکت کارکنان در همه امور به منظور افزایش بهره وری و مدیریت بهینه سازی هزینه ها.

 

فایلهای پیوست
فایلی برای دانلود پیوست نشده است

↑ بالا