خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

چشم انداز شرکت عماد عادل 

ما با ایمان به ارادۀ خداوند متعال در جهت کسب رضایت او گام برداشته و با آگاهی از ارزش سرمایه ملی و نیروی انسانی فعالیت می کنیم و متعهد هستیم که در راستای تحقق اهداف و کسب رضایت مشتریان خود به سوی آینده پیش رویم. شـرکت عمـاد عـادل بر آنست تا در افق 1400 به عـنوان یکی از برترین شـرکت های تخصصی و فعال در زمینه اجرای پروژه های صنعتی و معدنی، راه سازی، ساختمانی، آب و تأسیسات با توان اجرای پروژه های بزرگ در سطح ملی و منطقه ای مطرح گردد ./. 

فایلهای پیوست
فایلی برای دانلود پیوست نشده است

↑ بالا