خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008فایلهای پیوست
فایلی برای دانلود پیوست نشده است

↑ بالا