خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

توصیه مدیریت عماد عادل به پرسنل و جوانان


بنده به تمام جوانان و هم وطنانم توصیه میکنم که نگاه به آینده داشته باشند و هرگز خود را با پایین دستی ها مقایسه نکنند،بلکه افق های بلند را ببینند و تلاش نمایند تا خود را به مرتبه افراد موفق برسانند،و همیشه برای رسیدن به قله های موفقیت تلاش کنند و بعد از هر موفقیتی به دنبال موفقیت دیگری باشند و سعی کنند با تلاش گروهی و ایجاد اشتغال کاری را انجام دهند که دعای شاغلین را بدرقه راه خود


 

بنده به تمام جوانان و هم وطنانم توصیه میکنم که نگاه به آینده داشته باشند و هرگز خود را با پایین دستی ها مقایسه نکنند، بلکه افق های بلند را ببینند و تلاش نمایند تا خود را به مرتبه افراد موفق برسانند،و همیشه برای رسیدن به قله های موفقیت تلاش کنند و بعد از هر موفقیتی به دنبال موفقیت دیگری باشند و سعی کنند با تلاش گروهی و ایجاد اشتغال کاری را انجام دهند که دعای شاغلین را بدرقه راه خود کنند، و همانند ما در هر کاری کیفیت را مد نظر قرار دهند و از هیچ کوششی در بالا بردن کیفیت دریغ نکنند.

 

عماد عادل بر این اعتقاد استوار است که:

کیفیت در اجرا و صداقت در عمل،پیشنهادهای بعدی را به دنبال خواهد داشت.

 

فایلهای پیوست
فایلی برای دانلود پیوست نشده است

↑ بالا