خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

روز مهندس مبارک باد 

"گزیده سوگند نامه مهندسی"

من کوشش خواهم نمود سرمایه های هستی چون ماده -انرژی - محیط زیست -...ونیروی کار را سرمایه های تمام بشر بدانم و در حفظ و کاربرد درست و بهسازی آنهاکوشش نمایم.

5 اسفندماه سالروز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس مبارک باد.

فایلهای پیوست
فایلی برای دانلود پیوست نشده است

↑ بالا