خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.
بازگشت به آلبوم تصاویر

آلبوم : معدن طلای موته

توضیحات :

↑ بالا