خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

پروژه های انجام شده در بخش آب 

شـــرح پـــروژه
احداث سدهای آبخیزداری در منطقه دهنونده دشتک در سال 1377 .
آبرسانی روستای ابواسحاق لردگان با لوله گالوانیزه و لوله پلی اتیلن در سال 1379 .
احداث منبع آب 150 متر مکعبی بتن آرمه و ساخت موتورخانه و سایبان مربوطه در روستای ابواسحاق_سال 1380 .
احداث سد و کانال پرورش ماهی در تبرک بازفت به حجم 12/000 متر مکعب_طی سه قرارداد در سالهای 1381 الی 1385 .
احداث مخزن 500 متر مکعبی تبرک بصورت بتن آرمه و ساخت حوضچه ها و لوله کشی در سال 1385 .
احداث کانال جهت جمع آوری آب های سطحی منطقه ویژه اقتصادی شیراز .
احداث و اجرای عملیات تک لبه و آب نما در منطقه ویژه اقتصادی شیراز .

 

 

فایلهای پیوست
فایلی برای دانلود پیوست نشده است

↑ بالا